خانه / اجازه اجتهاد بانو از مراجع

اجازه اجتهاد بانو از مراجع

اجازه اجتهاد بانو از مراجع

1. اجازه اجتهاد از آیه الله محمد رضا نجفی اصفهانی ترجمه ی اجازه اجتهاد از آیه الله محمد رضا نجفی اصفهانی بسم الله الرحمن الرحیم هنگامی که گلستان،خوش رو و هوایش صاف ورایحه پاکش پراکنده گردد،آن گاه که نسیمش روحبخش و جویبارها در سایه درختانش روان گردد؛ بلبلان عندلیب با هوشیاری کامل به زیباترین و نیکوترین و پسندیده ترین وجهی ... ادامه مطلب »