• تاریخ ارسال مقالات و برگزاری کنگره چهارم بانو امین در مشهد مقدس تمدید شد
  • عُقِدَت الندوۀ التخصصیۀ “السیدۀ نصرت امین النموذج و القدوۀ “؛ بحضور المثقفات الایرانیات فی بیروت. جمادی الثانی ۱۴۳۹